ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට තම විදේශ මුදල් ඉපැයීම් , ඉතිරි කිරිම් සහ ආයෝජනයට නව බැංකු ගිණුමක්

0
140

රට තුළ සහ රටින් බැහැරව සිටින ශ්‍රී ලංකික ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ,යම් ආයතනයකට මෙම කාලීන හෙවත් ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම ආරම්භ කළ හැකි අතර මෙම ගිණුම සඳහා සාමාන්‍ය විදේශ මුදල් තැන්පතුවකට ගෙවන පොලියට වඩා වැඩි පොලී අනුපාතයක් තැන්පතුව කල් පිරිමේදී ගෙවනු ලබන බව සඳහන් ය.ඒ අනුව, මාස 6 ක විශේෂ තැන්පතු ගිණුමට 1% ක සහ මාස 12 තැන්පතුවට 2 %ක වැඩිපුර පොලියක් ගෙවනු ලබ ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here