රථවාහන ගමනාගමන සීමා කිරීම්

0
41

ජලනල එලීමේ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා මාර්ග කිහිපයක රථ වාහන ගමනාගමනය මෙලෙස සීමා වන බව පොලීසිය පවසයි. 

පහත ගමන් මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා මහජනතාව හා රියදුරු මහතුන් එම කාල සීමාව තුළ පහත සඳහන් විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන මෙන් පොලීසිය විසින් ඉල්ලා සිටී.

කොටහේන පොලිස් වසමේ කේ. සිරිල් පෙරේරා මාවතේ  වාසල හන්දියේ සිට වෝල්ස් ලේන් පාර හන්දිය දක්වා වූ මාර්ගය.

  •       2019.01.02 වන දින රාත්‍රී 10.00 සිට 2019.02.04 වන දින පැය 05 ක් දක්වා 
  • ජෝර්ජ් ආර් ද සිල්වා මාවතෙන් ඇතුළු වන වාහන වාසල පාර හන්දියෙන් වමට හරවා පීල්ඩ් පාර ඔස්සේ අළුත් මාවතට පිවිස මෝදර සහ මට්ටක්කුලිය දෙසට ගමන් කළ හැකි වන අතර , මෝදර සහ මට්ටක්කුලිය දෙස සිට මෙම මාර්ගයට ඇතුලු වන වාහන වෝල්ස් පාර හන්දියෙන් දකුණට හරවා එම මාර්ගයෙන් අලුත් පාර මාවතට පිවිස ගමන් කල හැකිය.

මෝදර ඩිලාසල් වීදියේ එලිහවුස් පටුමග සිට මුතුවැල්ල මාර්ගය.

    2019.01.02 දින රාත්‍රී 10.00 සිට 2019.02.04 වන දින පැය 05 ක් දක්වා

    2019.02.08 දින රාත්‍රී 10.00 සිට 2019.02.11 වන දින පැය 05 ක් දක්වා

මෝදර පොලිස් වසමේ ගල්වල හන්දිය 

    2019.02.08 දින රාත්‍රී 10.00 සිට 2019.02.11 වන දින පැය 05 ක් දක්වා

  • මට්ටක්කුලිය දෙස සිට අලුත් මාවත ඔස්සේ කොළඹට ඇතුළු වන වාහන අලුත් මාවත පඤ්ඤානන්ද හන්දියෙන් වමට හරවා බ්ලූමැන්ඩල් පාරටත්, දකුණට ශාන්ත ජෝන් වේ මාර්ගයෙන් මෝදර වීදියටත්, හෙට්ටියාවත්ත දෙස සිට මට්ටක්කුලිය දෙසට ගමන් කරන වාහන ඉබ්බාගෙවත්ත හන්දියෙන් වමට හරවා මුතුවැල්ල මාවත ඔස්සේ ගමන් කළ හැකිය. 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here