වෙෙද්‍ය ෂාෆිට එරෙහිව අදත් පැමිණිලි

0
12

කුරුණෑගල මහ  රෝහෙල් වනද්‍යාකරණය සිදු කරන ලද බවට සැලකෙන වෛද්‍ය මොහොමඩ්  ශාෆි මේ වන විට අත්අඩංගුෙව් පසුවේ.

ඔහුගේ  සිසේරියන් සැත්කම් කිරීෙමන් පසු දරුඵල අහිමි වූ කාන්තාවන්ට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීීමට කාලය ලබා දී  අැත .

ඒ් අනුව අද ද වෛද්‍ය ෂාෆිට එරෙහිව පැමිණිලි 40ක් ලැබී අැත.

ඒ් අනුව මුළු පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 400 ඉක්මවයි. 

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. 

 

 


 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here