විශ්ව විද්‍යාල වසා දැමේ

0
5

පිපුරුම් තත්වය හේතුවෙන් සියලු විශ්ව විද්‍යාල තාවකාලිකව නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දැමීමට කටයුතු කර විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රකාශ කරයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here