විශ්වවිද්‍යාල කටයුතු අදියර තුනක් යටතේ, ආරම්භ කිරිමට පියවර

0
82

මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා කොළඹ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් පැවසුවේ, මැයි 4 වැනිදා සිට අධ්‍යන සහ අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල සඳහා විශ්වවිද්‍යාල විවෘත කරන බවත් මැයි 11 වැනිදා අවසන් වසර සිසුන් සඳහාත් මැයි 18 වනදා සියලු වසරවල සිසුන් සඳහා විශ්වවිද්‍යාල විවෘත කරනු බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here