විදුලි බිල්පත් ගෙවීමට සහන කාලයක්

0
30

අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සිටියේ විදුලි බිල්පත් ගෙවීමට මාර්තු 31 දක්වා සහන කාලයක් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවයි .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here