මේමස වැඩිහිටි දීමනා ග්‍රාම නිලධාරීන්ගෙන් ලබා ගත හැකියි

0
53

තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පවසා සිටියේ  වැඩිහිටි දීමනාව  ග්‍රාම නිලධාරී මහතා  හමු වී  ලබා ගන්නා ලෙසත් ග්‍රාම නිලධාරී  මහතා හමුවීමට යාමට පෙර ඔහුගෙන් වෙලාවක් වෙන්කරවා  එම කටයුත්ත කරවා ගන්නා  ලෙස දැනුම් දී තිබේ  තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here