මුස්ලිම් පල්ලිවල හෙට ජුම්මා යාඥාව නවතීද ?

0
25

රට තුළ පවතිනා වූ ආරක්ෂක තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන හෙට(26) දිනයේ පවත්වන සාමුහික ජුම්මා යාඤ්ඤාව පැවැත්වීමෙන් වැලකී සිටින ලෙස මුස්ලිම් ආගමික කටයතු අමාත්‍ය එම්.එච්.හලීම් මහතා ඉල්ලීමක් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here