පොලිස් ඇදිරි නීතිය ඉවත් කළ ප්‍රදේශවල සාමාන්‍ය පරිදි අධිවේගී මාර්ගය භාවිත කළ හැක

0
43

පොලිස් ඇදිරි නීතිය  ඉවත් කළ ප්‍රදේශවල අධිවේගී මාර්ගය සාමාන්‍ය පරිදි මිනිසුන්ට භාවිතා කිරීමට ඉඩ ලබා දුන් බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසා සිටියේ ය .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here