නොර්වේ තානාපති උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර හමුවෙයි

0
12

ඊයේ(07) උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී නොර්වේ රාජ්‍යය තානාපති තොර්බ්ජර්ම් ගවුස්ටඩසේදර් මහතා හා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර සුරේන් රාගවන් මහතා අතර සාකච්ජාවක් පැවැත්වුණි.

උතුරු පළාතේ වර්තමාන දේශපාලන තත්වය,  සංවර්ධන කටයුතු හා යුද්ධයෙන් අවතැන්ව නැවත පදිංචිවූවන්ගේ තත්වය සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශවය එහිදි සාකච්ජා පැවැත්වුහ.

නොර්වේ ආධාර යටතේ සිදුකරනු ලබන උතුරු පළාතේ ව්‍යාපෘතිවල වර්තමාන තත්වය සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශවය සාකච්ජා කළ අතර, උතුරු පළාතේ ආරක්ෂක තත්වය සම්බන්ධයෙන්ද නොර්වේ  නියෝජිතයා විමසනු ලැබීය.

සාකච්ජාවන් වෙනුවෙන් නොර්වේ රාජ්‍යය නියෝජිතයින් හා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාල නිළධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටියහ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here