තොරතුරු ඇත්නම් දැනුම් දෙන්න

0
8

විදේශ රැකියාව සදහා පිටත්ව ගොස් එහිදී කිසිදු තොරතුරක් නොමැති ශ්‍රි ලාංකික ශ්‍රමිකයින් පිළිබදව තොරතුරු ලබාගැනීම සදහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මහජන සහාය පතයි.

මෙසේ තොරතුරු අවශ්‍යව ඇති ශ්‍රමිකයින් පිළිබදව තොරතුරු පහත පරිදි වේ.

නම

    රට

 විදේශ ගතවූ දිනය

ලිපිනය

 ඒ.අයි.එල්.එන්.මුසර්ෆා

ලෙබනන්

   2004.09.10

61/15, පාන්තියා වත්ත, කන්කානම්ගොඩ, බේරුවල

එෆ්.ප්‍රේමවති

ලෙබනන්

   2003.12.15

21/162, කෝන්ගස් හන්දිය, උහන,   අම්පාර

බී.මහේෂ්වරී

ලෙබනන්

   2002.02.10

276/9, වෙදපොල, පොතුහැර

ආර්.මොහනේෂ්වරී

ලෙබනන්

   2010.11.02

63/71, නොර්ටන් පාර, මස්කෙළිය, නුවරඑළිය

ආර්.ටී.කාලි අම්මා

ලෙබනන්

   1998.02.06

57/බී, පන්සල පාර, රන්මුතුගල,

කඩවත

කේ.ඒ.වසන්ති

ලෙබනන්

   2004.08.25

නාවලපිටිය පාර, වැවහේන, පුන්ඩළු ඔය.

එස්. මාලනී

ලෙබනන්

   2002.10.16

15/97, අන්නමලේ 02, අම්පාර

එන්.මනෝජා දිනේෂනී

කුවේට්

   2011.08.24

1/190, නාගහ හේන වත්ත, පිටුවල්ගොඩ, යක්කල

ආර්.පී.පී.උමාරාණි

ලෙබනන්

   2005.01.31

48, නිකොලොය පාර, රත්තොට, මාතලේ

කේ.නිසෝත්මන්

මැලේසියා

   2014.03.12

74/1, පලාලි වීදිය, කන්තර්මඩම්, යාපනය

 

මෙම ශ්‍රමිකයින් පිළිබදව තොරතුරු දන්නා අයෙක් වේ නම් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සමථ III අංශයේ 0112-864136 යන දුරකතන අංකයන් වෙත දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටී

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here