චෙන්සෝ යන්ත්‍ර ලියාපදිංචි කිරිම පොලිසිය මගින් ආරම්භ කරයි

0
37

මේ රට තුල නිති විරෝධි ලෙස හා විශාල පරිසර හානියක් සිද කරමින් සිදු කරන ගස් කැපිම පාලනය කිරිම සදහා අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සංකල්පයක් මත  චෙන්සෝ යන්ත්‍ර ලියාපදිංචි කිරිම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

සැම පොලිස් ස්ථානයක මගින්ම චෙන්සෝ යන්ත්‍ර මේ මස 28 වෙනි දින දක්වා  ලියාපදිංචි කරනු ලැබේ.

එහිදී චෙන්සෝ  යන්ත්‍රයට පොලිසිය මගින් විශේෂ ස්ටිකරයක් අලවා එම චෙන්සෝ යන්ත්‍රය අයිතිකරුව පොලිසිය මගින් ලියාපදිංචි කර එම චෙන්සෝ යන්ත්‍රය ලග තබා ගැනිම සදහා පොලිසිය මගින් බලපත්‍රයක්ද නිකුත් කරනු ලබයි.

ලියාපදිංචි නොකරන ලද සියළුම චෙන්සෝ යන්ත්‍ර පොලිස් භාරයට ගැනිමට කටයුතු කිරිමටද නියමිතයි.

සැම පොලිස් බල ප්‍රදේශයකම චෙන්සෝ යන්ත්‍ර ලියාපදිංචි කිරිමෙන් අනතුරුව එම චෙන්සෝ යන්ත්‍ර අයිතිකරුවන් පිලිබදව නාම ලේකනයක්  රජයේ වගකිය යුතු ආයතන කිහිපයකටම පොලිසිය මගින් ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here