ගම්පොල, දොලුව, පිල්ලගොල්ල මංසන්දියේ විරෝධතාවක්

0
91

පෙරවරු 10 සිට දහවල් 12 දක්වා ගම්පොල, දොලුව, පිල්ලගොල්ල මංසන්දියේ පිල්ලගොල්ල, ගනේගොඩ, කළුගමුව ඇතුළු ගම්මාන කිහිපයක ප්‍රදේශවාසින් විරෝධතාවයක නිරත වී තිබේ .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here