කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශවලට මිරිදිය ඉස්සන් පැටවුන් ලක්ෂ දෙකක් මුදා හැරේ

0
51

ජලජ ජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ නුවරඑලිය කාර්යයාලයේ නිලධාරින් විසින් කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශවලට මිරිදිය ඉස්සන් පැටවුන් ලක්ෂ දෙකක් මුදා හැරිම ජාතික අද(01) සිදු කරනු ලැබුහ.

හම්බන්තොට කහද මොදර මිරිදිය මත්ස්‍යය අභිජනන මධ්‍යස්ථානයේ අභිජනනය කරන ලද ඉස්සන් පැටවුන් මෙසේ ජලාශ වලට මුදා හරිනු ලැබුවේ.

කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශවල ධිවරයන්ගේ අදායම් තත්ත්වය ඉහල දැමිමත් වතුකරයේ ජනතාවගේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහල දැමිම සදහාත්, වතුකරයේ ජනතාවට  අඩුමිලට මිරිදිය ඉස්සන් ලබාදිමේ අරමුණින්  මෙසේ ජලාශවලට ඉස්සන් පැටවුන් මුදා හරිනු ලැබු බවයි ජාතික ජලජ ජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරින් කියා සිටිය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here