කම්කරු දෙපර්මෙන්තුවෙන් නිවේදනයක්

0
54

කම්කරුවන් පිළිබද ගැටළුවක් පවතින්නේ නම් ඒ ගැන ලගම ඇති කම්කරු කොමසාරිස් දැනුවත් කරන ලෙස කම්කරු අමාත්‍යංශය ඉලයි .
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here