කඩවත සිට කිරිදිවිට දක්වා ජල සැපයුම පැය 24ට නවතී

0
17

කඩවත සිට කිරිදිවිට දක්වා ගනේමුල්ල පාර හා සියලු අතුරු මාර්ග වල අද (29) 06 සිට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි.

මෙම ජල කප්පාදුව අද සවස 06 සිට  හෙට සවස 06 දක්වා පැය 24 ක් දක්වා බලපැවැත්වේ. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here