ඇඳිරි නීතිය තාවකාලිකව ඉවතට – දිස්ත්‍රික්ක 19ක

0
39

දිස්ත්‍රික්ක 19 කට පැනවූ ඇඳිරි නීතිය  අද උදෑසන ඉවත් කල අතර  එය අද මාධ්‍යන 2 ට නැවත පනවන බව  දැන්වා  තිබේ. කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කවලට පැනවූ ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම්දෙන තුරු ක්‍රියාත්මක වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here