ආදායම් මාර්ග ඇහිරී ඇති පුද්ගලයින්ට රුපියල් 5000 දීමනාව ලබාදීමට සුදුස්සන් තෝරා ගැනීමේ වැඩසටහන් අදත්

0
106

සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් බන්දුල තිලකසිරි මහතා සඳහන් කළේ, ඒ අනුව ග්‍රාම සේවා වසම් මට්ටමින් පත් කළ කමිටු එම දීමනාව ලබාදීමට සුදුසුකම් ලබන පුද්ගලයින් තේරීම අද සිදු කරන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here