අළුත් අවුරුදු නැකැත් සීට්ටුව

0
98

සැ.යු. මෙම සියලුම නැකැත් වේලාවන් පිළියෙළ කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා සම්මත ඔරලෝසු වේලාවට අනුව සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුමේ සිංහල අළුත් අවුරුදු නැකත් කමිටුව විසිනි.

සැ.යු. මෙම සියලුම නැකැත් වේලාවන් පිළියෙළ කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා සම්මත ඔරලෝසු වේලාවට අනුව සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුමේ සිංහල අළුත් අවුරුදු නැකත් කමිටුව විසිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here