Business is booming.

අද දිවුරුම් දුන් නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය මෙන්න – [Photo]

0 181

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය අද (20) පෙරවරු 8.30ට දිවුරුම්දීමට නියමිතව තිබූ අතර මේ වන තෙක් ආරම්භ වී නැහැ. කෙසේ වෙතත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාද මේ වන විට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැමිණ තිබෙනවා.

————————————————————–

 • රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා – ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන, වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය
 • ජෝන් අමරතුංග මහතා – සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවි සහ ක්‍රිස්තියානු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය
 • ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා – බුද්ධ ශාසන හා වයඹ සංවර්ධ අමාත්‍ය
 • මංගල සමරවීර මහතා – මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය 
 • ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා – රාජ්‍ය ව්‍යාපාර, කන්ද උඩරට උරුමය සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය
 • රවුෆ් හකීම් මහතා – නගර සැලසුම්, ජලසම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
 • තිලක් මාරපන මහතා – විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය
 • රාජිත සේනාරත්න මහතා – සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය
 • රවී කරුණානායක මහතා – විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය
 • වජිර අබේවර්ධන මහතා – අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පලාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය 
 • අබ්දුල් රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා – කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගුකාලීනව අවතැන්වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම සහ සමුපකාර සංවර්ධන අමාත්‍ය
 • පාඨලි චම්පික රණවක මහතා – මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය
 • නවීන් එරංජන් දිසානායක මහතා – වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය
 • පී. හැරිසන් මහතා – කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය
 • හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා – විදුලි සංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්, විදේශ රැකියා සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය 
 • සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා -නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය
 • මොහොමඩ් හෂීම් මොහොමඩ් කබීර් මහතා – මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය
 • රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා – රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකාරණ අමාත්‍ය
 • ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා – ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
 • අර්ජුන රණතුංග මහතා – ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
 • පලනි දිගම්බරම් මහතා – කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය
 • තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය – අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
 • අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා – අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
 • අබ්දුල් හලීම් මොහොමඩ් හාෂිම් මහතා – තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය
 • සාගල රත්නායක මහතා – වරාය හා නාවික කටයුතු සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය
 • මනෝ ගනේසන් මහතා – ජාතික ඒකාබද්ධතා, රාජ්‍ය භාෂා, සමාජ ප්‍රගති සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය
 • දයා ගමගේ මහතා – කම්කරු, වෘත්තිය සමිති සබඳහා සහ සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍ය
 • මලික් සමරවික්‍රම මහතා – සංවර්ධන උපාය මාර්ග, ජාත්‍යන්තර වෙළඳ සහ විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය
 • චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මහත්මිය – කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍ය 

 

Comments
Loading...